02/03/2016 - Zorin OS 11
08/07/2015 - Zorin OS 10 Lite
08/01/2015 - Zorin OS 10
08/14/2014 - Zorin OS 9 Lite
07/30/2014 - Zorin OS 9 Educational
07/15/2014 - Zorin OS 9
06/24/2014 - Zorin OS 9 RC
04/10/2014 - Zorin OS 8 Lite
03/21/2014 - Zorin OS 8 Gaming
02/04/2014 - Zorin OS 8 Educational
01/28/2014 - Zorin OS 8
07/12/2013 - Zorin OS 7 Lite
06/12/2013 - Zorin OS 7
02/16/2013 - Zorin OS 6.2 Lite
03/20/2012 - Zorin OS 6 Lite
01/11/2012 - Zorin 5.2 Lite
11/23/2011 - Zorin 5.2
08/06/2011 - Zorin OS 5 Lite
12/22/2010 - Zorin OS 4
05/27/2010 - Zorin OS 3.0 RC